Gənc Muslim

İSLAM PEYĞƏMBƏRİNİN HƏYATINI NƏ ÜÇÜN ARAŞDIRIRIQ?

1. Həmd (şükür və tərif) aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur, biz yalmz Ona ibadət edir və yalnız Ondan kömək diləyirik. Bəşəriyyət üçün etdiyi bütün xeyirxahlıqlar səbəbilə Allahın Rəsulu Muhammədə salavat və salam olsun, ona səmimi-qəlbdən...

Həyatını Dəyişdirəcək 8 Nəsihət

Şəqiq əl-Bəlxi (Allah rəhmət eləsin), Hatəm əl-Əsama belə dedi. Mənimlə bir müddət bərabər oldun nə öyrəndin? Hatəm əl-Əsam dedi ki, 8 məsələ öyrəndim. 1.İnsanlara baxıb gördüm ki, hər kəsin sevdiyi bir şey var. Fəqət qəbrə çatdığı zaman sevdiyindən...

Bir şam kimi insanlıq səmasından asılan Nur.

Əsrlərdir, bir səs yüksəlir Bəkkə vadisində: − Bizi bu tənha və kimsəsiz vadidə qoyub hara gedirsən, ey İbrahim? Bu fəryad dolu sualın cavabında susur etimad və təvəkkül zirvəsi İbrahim! Çünki o, ancaq buyurulanı yerinə yetirir və əmrə itaətdən...

Kateqoriya -Rasulullah (aleyhissələm)